หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
วัดยม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
วัดยม
ศาสนสถานในตำบลวัดยม
ศูนย์รวมใจของประชาชน
สถานที่สำคัญในตำบลวัดยม
แปลงโฉนดที่ดินฉบับแรก
ของประเทศไทย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในตำบลวัดยม
พร้อมให้บริการเพื่อสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม
1
2
3
4
5
 
 
  NEWS  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
บริหารงานโปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างชุมชน บนวิถีพอเพียง
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วัดยม
www.watyom.go.th
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น
เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมา
พัฒนาชุมชนให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
 
  นายปรีชา ไวยมัย  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม  
ติดต่อ อบต.วัดยม

โทร : 035-264-550

EMAIL : wat-yom@hotmail.com
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ 5 บ้านลาดระโหง ตำบลวัดยม [ 29 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 130 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 5 บ้านลาดระโหง ตำบลวัดยม [ 24 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 100 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต [ 22 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 48 
 
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ 5 บ้านลาดระโหง ตำบลวัด [ 19 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 88 
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาโครงการปรับปรุงแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 5 (21 ธ.ค.61) [ 2 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 139 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทัเบียน 82-0958 พระนครศรีอย [ 2 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 131 
 
 
   
 


จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถังกรองและถังน้ำใส หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลว [ 26 พ.ค. 2563 ]จ้างเหมาพ่นสารเคมี (หมอกควัน)พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงในการพ่นหมอกควันตามโครงการป้อง [ 26 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2563 ]จ้างเหมาโครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 3 บริเวณบ้านคุณนิ่มนวล ภาคอินทรีย์ ตำบลวัดย [ 25 พ.ค. 2563 ]จ้างเหมาโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณบ้านนายอาทิตย์ หมู่ที่ 1 ตำบลวัดยม โดยว [ 25 พ.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนวัดยม โรงเรียนวัดลาดระโหง และศพด.วัดยม โดยวิธีเฉพาะเจา [ 22 พ.ค. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บน 4238 พระนครศรีอยุธยา โดย [ 22 พ.ค. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 2473 พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพา [ 22 พ.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านคุณจำรูญ ภู่ระหงษ์ เขตติดต่อตำบลตลาดเกร [ 19 พ.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 83-3290 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม โดยวิธ [ 19 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า และวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 จำนวน 2 รายการ [ 20 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนเพื่อสนับสนุนตามมาตรการณ์ป้อง [ 20 เม.ย. 2563 ]

 
   
 
 
 
 
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
หนังสือสั่งการ สถ.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ประกาศ e-GP ในเครือข่าย
   
 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว53 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564กสว. มท 0820.3/ว728 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากคู่สัญญาควบรวมกิจการ ด่วนที่สุด กค. มท 0808.3/ว724  [ 8 เม.ย. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว719  [ 8 เม.ย. 2564 ]
มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว723  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลสุนทรภู่ อำเภอแกลง และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีฯ ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2043  [ 7 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการตามมาตรา 98 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กม. มท 0804.3/ว711  [ 7 เม.ย. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว17  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติกซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว717 [เอกสารแนบ]  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว718  [ 7 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว714  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคและแนวทางการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว716  [ 7 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว715  [ 7 เม.ย. 2564 ]
จัดการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน กศ. มท 0816.3/ว709 [เอกสารแนบ]  [ 7 เม.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 4 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว706 [รายชื่อ] [ตารางอบรมฯ]  [ 5 เม.ย. 2564 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 5 เม.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพประจำปี กสธ. มท 0819.2/ว703  [ 5 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี (งวดที่ 1) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว699 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 เม.ย. 2564 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว15 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [รายละเอียด]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กรณีพ้นจากตำแหน่ง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1959 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ภาคความรู้ความสามารถ สน.บถ. มท 0809.2/ว52 [รายละเอียด]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว698 [เอกสารแนบ]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว694 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564) สน.คท. มท 0808.2/4395-4456 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว661  [ 1 เม.ย. 2564 ]
 
   
   
 
อย0023.3/ว6108  การคัดเลือก ถนนสายรองสะอาด  [ 9 เม.ย. 2564 ]    
อย0023.3/ว6038 การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564  [ 9 เม.ย. 2564 ]    
อย0023.3/ว6036 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564  [ 9 เม.ย. 2564 ]    
อย 0023.5/ว6035 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ)ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564)  [ 9 เม.ย. 2564 ]    
อย 0023.4/ว 240 การประเมินตลาดนัด ตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  [ 9 เม.ย. 2564 ]    
อย0023.3/ว5889  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [ 8 เม.ย. 2564 ]    
อย 0023.1/ว 212 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  [ 8 เม.ย. 2564 ]    
อย 0023.1/ว 212 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  [ 8 เม.ย. 2564 ]    
อย0023.3/ว237  แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 8 เม.ย. 2564 ]    
อย0023.3/ว238 โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเชิงคุณธรรมและทักษะชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 8 เม.ย. 2564 ]    
อย0023.3/ว5888 การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  [ 7 เม.ย. 2564 ]    
อย 0023.5/ว5887 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ง  [ 7 เม.ย. 2564 ]    
อย 0023.5/ว5857  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564)  [ 7 เม.ย. 2564 ]    
อย 0023.1/ว 234 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุมเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้าในงานประปา  [ 7 เม.ย. 2564 ]    
อย 0023.2/ว 5836 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2564  [ 7 เม.ย. 2564 ]    
อย0023.3/ว5834 การดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564  [ 7 เม.ย. 2564 ]    
อย0023.3/5792 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการสำคัญของหน่วยงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  [ 5 เม.ย. 2564 ]  
อย0023.3/ว5785 แนวทางการจัดส่งนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม  [ 5 เม.ย. 2564 ]  
อย 0023.4/ว 5783 การมอบอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน  [ 5 เม.ย. 2564 ]  
อย0023.3/ว5752 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2564 (1 เมษายน 2564)  [ 5 เม.ย. 2564 ]  
 
   
   
 
อบต.หลักชัย ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง [ 23 ธ.ค. 2573 ]    อ่าน 228 
ทต.คลองจิก ประกาศมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID [ 10 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านโพ บัณฑิตน้อย ศพด.บ้านโพ [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.ระโสม กิจกรรมรดน้ำขอพรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 14 
ทต.คลองจิก พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 256 [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.บางซ้าย ประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” เพื่อเป็นอีกช่องทางที่สาม [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.สิงหนาท Test ระบบจาก admin Test ระบบจาก admin [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.บ้านม้า จดหมายข่าว ฉบับที่ 6 เดือน มีนาคม 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.บ้านโพ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
ทต.หัวเวียง คณะทำงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ลงพื้นที่ให้คำแนะนำและมอบหน้า [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 17 
อบต.สิงหนาท แผ่นพับ การประหยัดน้ำ [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.หัวเวียง เทศบาลเมืองผักไห่ เข้ารับการศึกษาดูงานข้อมูล “เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนใ [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 16 
ทต.หัวเวียง งานป้องกันฯเทศบาลตำบลหัวเวียง ติดป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอุบัติเหตุการใช [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 16 
อบต.สิงหนาท เว็บไซต์ (ชั่วคราว) อบต.สิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้บริการ [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.หัวเวียง กองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลหัวเวียงติดป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคติดเชื [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 17 
 
   
   
 


อบต.สิงหนาท จ้างจ้างเหมาประดับตกแต่ง และจัดสถานที่ในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ ตามโครงกา [ 2 เม.ย. 2564 ]อบต.สิงหนาท จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ [ 2 เม.ย. 2564 ]อบต.บ้านนา จ้างจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถอีซูซุ หมาบเลขทะเบียน [ 30 มี.ค. 2564 ]อบต.บ้านนา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2564 ]อบต.บ้านนา จ้างจัดจ้างซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนางสมคิด เพ็ชรสันทัด โดยวิธีเฉพ [ 24 มี.ค. 2564 ]อบต.สามบัณฑิต ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2564 ]อบต.บ้านโพ ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ( เครื่องขยายเสียงติดรถยนต์ ขนาด ๖๐ วัตต์ ) จำนวน ๑ ช [ 23 มี.ค. 2564 ]อบต.สามบัณฑิต ซื้อชุดลิฟยกรถ 2 เสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2564 ]อบต.สามบัณฑิต ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2564 ]อบต.สามบัณฑิต ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2564 ]อบต.สามบัณฑิต ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (การศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2564 ]อบต.สามบัณฑิต จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ป้องกัน) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเ [ 22 มี.ค. 2564 ]อบต.สามบัณฑิต ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2564 ]อบต.สามบัณฑิต จ้างเหมาจัดทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2564 ]อบต.คลองน้อย จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๒ บ้านดอนสะแก ตำบลสองห้อง อำเ [ 19 มี.ค. 2564 ]อบต.บ้านโพ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2564 ]อบต.คลองน้อย ซื้อมาตรวัดน้ำ มิเตอร์น้ำชนิดเฟืองจักรชั้นเดียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2564 ]อบต.คลองน้อย ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม(ซัมเมิร์ส)ขนาด ๓.๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 17 มี.ค. 2564 ]อบต.บ้านโพธิ์ ซื้ออาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดกลางตั้งแต่วันที่ 16- [ 15 มี.ค. 2564 ]อบต.บ้านโพธิ์ ซื้ออาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดกระโดงทองตั้งแต่วันที [ 15 มี.ค. 2564 ]

 
   
 
 
 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
  นายกฤษณะ ธะสุข  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม  
 
ภาษีทุกประเภท
จะคืนสู่ประชาชนด้วยโครงการพัฒนา
ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป
 

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
   
ประมวลผลสำรวจ
 
 
 
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
สายตรงปลัด
โทร 080-415-5499
 
 
 
 
  OTOP
  ผลิตภัณฑ์
TRAVEL  
สถานที่สำคัญ  
   

กลุ่มจักสาน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.วัดยม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
 
GOOGLE EARTH
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
  LINK ที่น่าสนใจ
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2563
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-548-7693
 
 
   
อบต.วัดยม  

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์ : 035-264-550 โทรสาร : 035-333-209
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 1,079,892 เริ่มนับ 16 มิ.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม