หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
วัดยม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
วัดยม
ศาสนสถานในตำบลวัดยม
ศูนย์รวมใจของประชาชน
สถานที่สำคัญในตำบลวัดยม
แปลงโฉนดที่ดินฉบับแรก
ของประเทศไทย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในตำบลวัดยม
พร้อมให้บริการเพื่อสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม
1
2
3
4
5
 
 
  NEWS  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
บริหารงานโปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างชุมชน บนวิถีพอเพียง
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วัดยม
www.watyom.go.th
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น
เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมา
พัฒนาชุมชนให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
 
  นายปรีชา ไวยมัย  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม  
ติดต่อ อบต.วัดยม

โทร : 035-264-550

EMAIL : wat-yom@hotmail.com
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประปา ม.5 [ 23 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 77 
เอกสารประกวดราคาก่อสร้างประปา ม.5 [ 8 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 54 
ประกาศ ประกวดราคาโครงการประปา ม.5 [ 8 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 65 
 
 
   
 
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาโครงการปรับปรุงแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 5 (21 ธ.ค.61) [ 2 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 80 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทัเบียน 82-0958 พระนครศรีอย [ 2 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 68 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(การจ [ 2 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 67 
 
 
   
 


จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถังกรองและถังน้ำใส หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลว [ 26 พ.ค. 2563 ]จ้างเหมาพ่นสารเคมี (หมอกควัน)พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงในการพ่นหมอกควันตามโครงการป้อง [ 26 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2563 ]จ้างเหมาโครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 3 บริเวณบ้านคุณนิ่มนวล ภาคอินทรีย์ ตำบลวัดย [ 25 พ.ค. 2563 ]จ้างเหมาโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณบ้านนายอาทิตย์ หมู่ที่ 1 ตำบลวัดยม โดยว [ 25 พ.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนวัดยม โรงเรียนวัดลาดระโหง และศพด.วัดยม โดยวิธีเฉพาะเจา [ 22 พ.ค. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บน 4238 พระนครศรีอยุธยา โดย [ 22 พ.ค. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 2473 พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพา [ 22 พ.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านคุณจำรูญ ภู่ระหงษ์ เขตติดต่อตำบลตลาดเกร [ 19 พ.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 83-3290 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม โดยวิธ [ 19 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า และวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 จำนวน 2 รายการ [ 20 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนเพื่อสนับสนุนตามมาตรการณ์ป้อง [ 20 เม.ย. 2563 ]

 
 
 
 
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
หนังสือสั่งการ สถ.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ประกาศ e-GP ในเครือข่าย
   
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว3710  [ 1 ธ.ค. 2563 ]
แจ้งเวียนการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่างในการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3717  [ 1 ธ.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3682  [ 1 ธ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) สน.คท. มท 0808.2/21966-21969 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2563 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3714  [ 1 ธ.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณี อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณฯ (รุ่นที่ 1) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3706  [ 30 พ.ย. 2563 ]
แจ้งขยายเวลาการปิดระบบสารสนเทศในการจัดเก็บและรายงานข้อมูลเพื่อตอบสนองนโยบายฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3705  [ 30 พ.ย. 2563 ]
แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ สน.คท. มท 0808.2/ว7167  [ 30 พ.ย. 2563 ]
ยกเลิกใบสมัครของโครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 9 (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 133) กพส. มท 0810.2/ว3698  [ 30 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) สน.บถ. มท 0809.4/ว3684  [ 30 พ.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3699  [ 30 พ.ย. 2563 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา) กพส. มท 0810.8/ว3702 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 30 พ.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3686 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2563 ]
สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสัปดาห์สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ แบบออนไลน์ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3700  [ 30 พ.ย. 2563 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) กพส. มท 0810.8/ว3701 [เอกสารแนบ]  [ 30 พ.ย. 2563 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว (เสียงตามสาย/ไร้สาย) ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. และการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมการขนส่งทางบก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3683 [แบบรายงาน]  [ 30 พ.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจาเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21800-21804  [ 30 พ.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 1 (เดือนธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท. 0808.2/21687-21762 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2563 ]
ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ประจำปี 2564 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 (Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills (DIFA TES)) กพส. มท 0810.2/3677  [ 27 พ.ย. 2563 ]
กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.3/ว3679  [ 27 พ.ย. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3674  [ 27 พ.ย. 2563 ]
รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3680  [ 27 พ.ย. 2563 ]
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชนืในพื้นที่ป่าก่อนได้รับอนุญาต ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว7667 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แจ้งกำหนดการลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กยผ. มท 0815.4/ว124  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แนวทางการดำเนินการส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายได้อย่างเท่าเทียม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3662  [ 26 พ.ย. 2563 ]
 
   
   
 
อย 0023.3/ว 20551 ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  [ 1 ธ.ค. 2563 ]    
อย 0023.3/ว 20546 กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563  [ 1 ธ.ค. 2563 ]    
อย 0023.3/ว 20549 การสำรวจสิ่งปลูกสร้างเพื่อปรับปรุงบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง  [ 1 ธ.ค. 2563 ]    
อย0023.5/ว20528 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร  [ 1 ธ.ค. 2563 ]    
อย 0023.5/ว20526 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1  [ 1 ธ.ค. 2563 ]    
อย 0023.3/ว 20432 เร่งรัดแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย  [ 30 พ.ย. 2563 ]    
อย 0023.3/ว 20433 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว(เสียงตามสาย/ไร้สาย) ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. และการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมการขนส่งทางบก  [ 30 พ.ย. 2563 ]    
อย 0023.3/ว 20432 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX 3000 รุ่นที่ 22 - 23  [ 30 พ.ย. 2563 ]    
อย 0023.4/ว 20388 หารือการจัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสารตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522  [ 30 พ.ย. 2563 ]    
อย 0023.2/ว 20292 ผลการคัดเลือกกรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิใน ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี  [ 30 พ.ย. 2563 ]    
อย 0023.1/ว 825 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์  [ 30 พ.ย. 2563 ]    
อย 0023.1/ว 825 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์  [ 27 พ.ย. 2563 ]    
อย0023.5/ว20054  การโอนจัดสรรงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล๊ก ไตรมาสที่1  [ 27 พ.ย. 2563 ]    
อย0023.5/ว20190 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล ไตรมาสที่ 1  [ 27 พ.ย. 2563 ]    
อย0023.5/ว19997  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่1  [ 27 พ.ย. 2563 ]    
อย0023.5/ว20229  การโอนเงินจัดสรรงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด้กเล้กไตรมาสที่1  [ 27 พ.ย. 2563 ]    
อย0023.5/ว20227 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่1  [ 27 พ.ย. 2563 ]    
อย0023.3/ว 20242 มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564  [ 27 พ.ย. 2563 ]    
อย 0023.5/ว20157 ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  [ 26 พ.ย. 2563 ]  
อย 0023.5/ว20159 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 26 พ.ย. 2563 ]  
 
   
   
 
อบต.บ้านโพธิ์ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 2 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.บางซ้าย ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนประชาชน [ 2 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.บางซ้าย ข่าวกิจกรรมซ่อมแซมบ้านผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลตำบลบางซ้าย [ 2 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.บางซ้าย ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมช [ 2 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.บางซ้าย ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการออกหน่วยให้บริการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศร [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.หัวเวียง งานไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณ หมู่.1ต.หัวเวียง จำนวน1ดวง [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.บางซ้าย ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งท้องถิ่น [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.บางซ้าย ด่วน!!! กิจกรรมประกวด Ayutthaya Talent ประจำปี ๒๕๖๓ ขยายเวลารับสมัครออกไปจนถึงวั [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.หัวเวียง งานป้องกันฯลงพื้นที่ระงับเหตุเพลิงไหม้วัดสามตุ่ม [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.คลองจิก ขอเชิญชวนผู้มิสิทธิเลือกตั้ง มาใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.หลักชัย เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้ง [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านม้า ประชาสัมพันธ์ ภาษีป้าย ปี 2564 [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.เกาะเรียน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 18 
ทต.บางซ้าย การมอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับประสบภัย ในเขตเทศบาลตำบลบางซ้าย [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 30 
อบต.บ้านม้า ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการลงลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรและไหล่ทางภายใน หมู่ที่ 3 [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
 
   
   
 


อบต.ข้าวเม่า โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 บ้านโตนด ตำบลข้าวเม [ 1 ธ.ค. 2563 ]อบต.สามบัณฑิต จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ โตโยต้า ทะเบียน กง 1917 อย โดยวิ [ 25 พ.ย. 2563 ]อบต.สามบัณฑิต ซื้อคลอรีน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2563 ]อบต.สามบัณฑิต ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2563 ]ทต.หัวเวียง ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 24 พ.ย. 2563 ]อบต.สามบัณฑิต ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2563 ]ทต.บางซ้าย ซื้อวัสดุไฟฟ้า (โคมไฟถนน LED ๑๐๐ วัตต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2563 ]ทต.บางซ้าย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2563 ]อบต.สามบัณฑิต เหมาซ่อมแซมประตู จำนวน 3 จุด [ 16 พ.ย. 2563 ]อบต.สามบัณฑิต จ้างเหมาเปลี่ยนหน้าต่างกระจก (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2563 ]อบต.สามบัณฑิต จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2563 ]อบต.สามบัณฑิต จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2563 ]ทต.บางซ้าย ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2563 ]อบต.คลองน้อย จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๒ บ้านดอนสะแก ตำบลสองห้อง อำเภอบ้ [ 9 พ.ย. 2563 ]อบต.สามบัณฑิต จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที [ 9 พ.ย. 2563 ]อบต.คลองน้อย จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๒ บ้านดอนสะแก ตำบลสองห้อง อำเภอบ้ [ 4 พ.ย. 2563 ]อบต.สามบัณฑิต จ้างเหมาโครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๓ บริเวณศาลพ่อปู่ ปริมาณงาน ติดตั้งเ [ 30 ต.ค. 2563 ]อบต.สามบัณฑิต จ้างเหมาโครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๖ บริเวณหอกระจายข่าวถึงสะพานวังญวน ป [ 30 ต.ค. 2563 ]อบต.สามบัณฑิต จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนพุดซา โดยวิ [ 30 ต.ค. 2563 ]อบต.สามบัณฑิต ซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์ส่วนกลาง เชฟโรเลท ทะเบียน กจ 9936 อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2563 ]

 
   
 
 
 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
  นายกฤษณะ ธะสุข  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม  
 
ภาษีทุกประเภท
จะคืนสู่ประชาชนด้วยโครงการพัฒนา
ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป
 

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
   
ประมวลผลสำรวจ
 
 
 
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
สายตรงปลัด
โทร 080-415-5499
 
 
 
 
  OTOP
  ผลิตภัณฑ์
TRAVEL  
สถานที่สำคัญ  
   

กลุ่มจักสาน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.วัดยม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
 
GOOGLE EARTH
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
  LINK ที่น่าสนใจ
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2563
 
 
 
 
 
   
อบต.วัดยม  

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์ : 035-264-550 โทรสาร : 035-333-209
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 254,423 เริ่มนับ 16 มิ.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม